Simon Repp

Contact

Via email to simon@fdpl.io, gladly encrypted as well - PGP key.

Alternatively through the fediverse/mastodon at @freebliss@post.lurk.org.

Imprint
Simon Repp
Neustiftgasse 62/27
1070 Vienna
Austria